Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

О старомъ стилѣ
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Православный календарь

Мѣсяцесловы

С. В. Булгакова
-
Прот. Алексія Мальцева

Житія святыхъ

Свт. Димитрія Ростовскаго
-
Д. И. Протопопова
-
Избранныя житія

Житія русскихъ святыхъ

Архим. Игнатія (Малышева)

Патерики

Аѳонскій
-
Кіево-Печерскій
-
Новгородскій
-
Троицкій

Новости сайтаСегодня - среда, 24 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 18.

ТРІОДІОНЪ

Сергѣй Васильевичъ Булгаковъ.

Булгаковъ, Сергѣй Васильевичъ — духовный писатель, родился въ 1859 г., воспитанникъ Московской духовной академіи. Состоялъ преподавателемъ въ Харьковской духовной семинаріи; съ 1901 по 1911 годы былъ инспекторомъ классовъ Харьковскаго института благородныхъ дѣвицъ. Труды Булгакова: «Образцы святоотеческой и русской проповѣди» (опытъ гомилетической хрестоматіи; Харьковъ, 1887); «Практическое руководство къ совершенію богослуженія Православной Церкви» (Харьковъ, 1893), «Мѣсяцесловъ и Тріодионъ Православной Церкви» (5 вып., Харьковъ, 1898), «Настольная книга для священно-церковно-служителей» (1-е изд., Харьковъ, 1892; 2-е изд., Харьковъ, 1900; 3-е изд., Кіевъ, 1913).

Мѣсяцесловъ С. В. Булгакова

С. В. Булгаковъ.
Тріодіонъ.

Постная Тріодь.
Страстная седмица.

Великій пятокъ.

Все Богослуженіе Великаго пятка посвящено благоговѣйному и трогательному воспоминанію спасительныхъ страстей и крестной смерти Богочеловѣка. Каждый часъ этого дня есть новый и новый подвигъ искупительныхъ страданій Спасителя, и отголосокъ этихъ страданій слышится уже въ каждомъ словѣ нашего Богослуженія — единственнаго и несравненнаго какъ по силѣ умиленія и трогательности, такъ и по глубинѣ безграничнаго состраданія къ страждущему Спасителю. Св. Церковь раскрываетъ предъ очами вѣрующихъ полную картину спасительныхъ страданій Господнихъ, начиная отъ кроваваго пота въ саду Геѳсиманскомъ и до Голгоѳскаго распятія. Перенося насъ мысленно чрезъ рядъ минувшихъ вѣковъ, св. Церковь какъ бы подводитъ насъ къ самому подножію креста Христова, водруженнаго на Голгоѳѣ [1], и дѣлаетъ насъ трепетными зрителями всѣхъ мученій Спасителя. «Страшное, — воспѣваетъ въ своихъ пѣснопѣніяхъ св. Церковь, — и преславное таинство днесь дѣйствуемо зрится: Неосязаемый удерживается; вяжется Разрѣшаяй Адама отъ клятвы; Испытуяй сердца и утробы неправедно испытуется; въ темницѣ затворяется, Иже бездну затворивый; Пилату предстоитъ, Емуже трепетомъ предстоятъ небесныя силы; заушается рукою созданія Создатель; на древо осуждается Судяй живымъ и мертвымъ; во гробѣ заключается Разоритель ада»; «кійждо удъ пречистыя Его плоти безчестіе насъ ради претерпѣ: терніе — глава, лице — оплеванія, челюсти — заушенія, уста — во о́цтѣ растворенную желчь вкусомъ, ушеса — хуленія злочестивая, плещи — біенія, и рука — трость, всего тѣлесе протяженіе на крестѣ, членове — гвоздія и ребра — копіе»; «отъ Своихъ рабъ поругается Создатель всѣхъ; о Владычняго человѣколюбія! о распинающихъ моляше Своего Отца, глаголя: Отче, остави имъ грѣхъ сей: не вѣдятъ бо беззаконніи, что неправедное содѣваютъ»; «поклоняемся страстемъ Твоимъ Христе, покажи намъ и славное Твое Воскресеніе».

Тропа́рь, гла́съ 8:

Егда́ сла́вніи ученицы́ на умове́ніи ве́чери просвѣща́хуся, тогда́ Іу́да злочести́вый, сребролю́біемъ неду́говавъ, омрача́шеся, и беззако́ннымъ судія́мъ Тебе́ Пра́веднаго Судію́ предае́тъ. Ви́ждь, имѣ́ній рачи́телю, си́хъ ра́ди удавле́ніе употреби́вша! бѣжи́ несы́тыя души́, Учи́телю такова́я дерзну́вшія; Иже о всѣ́хъ благíй, Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Конда́къ, гла́съ 8:

На́съ ра́ди Распя́таго, пріиди́те вси́, воспои́мъ; Того́ бо ви́дѣ Марíя на дре́вѣ, и глаго́лаше: а́ще и распя́тіе терпи́ши, Ты́ еси́ Сы́нъ и Бо́гъ Мо́й.

Ексапостила́рій:

Разбо́йника благоразу́мнаго, во еди́номъ часѣ́ ра́еви сподо́билъ еси́, Го́споди, и мене́ дре́вомъ кре́стнымъ просвѣти́, и спаси́ мя.

Тропа́рь (по «Отче на́шъ»), гла́съ 4:

Искупи́лъ ны́ еси́ отъ кля́твы зако́нныя честно́ю Твое́ю кро́вію, на крестѣ́ пригвозди́вся, и копіе́мъ пробо́дся, безсме́ртіе источи́лъ еси́ человѣ́комъ, Спа́се на́шъ, сла́ва Тебѣ́.

Примѣчаніе:
[1] По объясненію нѣкоторыхъ (см. Церк. Вѣд. 1903, 11), косой поперечникъ у подножія креста, какъ это принято у насъ, явился изъ подножія, на которомъ покоились ноги распятаго Спасителя. Дѣйствительно ли было такое подножіе у подлиннаго креста Господня, — объ этомъ думаютъ различно; но не подлежитъ сомнѣнію общая увѣренностъ византійскихъ художниковъ въ существованіи этого подножія. Въ X-XI в. иконописцы стали изображать подножіе въ формѣ косого поперечника. Какъ и почему это произошло, — надлежащихъ объясненій этого у археологовъ пока не имѣется. По рукописнымъ сборникамъ XVI-XVII в., «того ради Христосъ облегчи десную ногу, и подъяся кверху подножекъ, да отдастъ грѣхи вѣрующимъ Ему и во второе пришествіе вознесутся горѣ во срѣтеніе Ему, а шуюю ногу того ради обнизи подножекъ, да невѣрующіе Ему отягчаютъ и снидутъ во адъ. Главу преклони на десно, да приклонитъ вся языки вѣровати и поклонятися Ему». По объясненію извѣстнаго Кронштадскаго пастыря о. Іоанна, изображеніемъ на крестахъ косого поперечника, согласно тропарю 9-го часа: «Посредѣ двою разбойнику...», выражается та мысль, что невѣрный разбойникъ праведнымъ судомъ Божіимъ за богохульство низошелъ въ адъ (нижній конецъ косого поперечника), а благоразумный разбойникъ за истинное покаяніе и богословіе вошелъ въ рай (верхній конецъ). — На главахъ нашихъ, особенно древнихъ, храмовъ встрѣчаются кресты съ полумѣсяцемъ въ ихъ нижней части. Эти кресты ведутъ свое происхожденіе съ Востока, гдѣ они извѣстны подъ именемъ якорныхъ крестовъ. Якорь есть сѵмволъ христіанской надежды (см. Евр. 6, 18-19), и два рога якоря подъ крестомъ знаменуютъ, что наше упованіе благъ вѣчныхъ и временныхъ, утверждается на крестныхъ заслугахъ Спасителя.

Источникъ: С. В. Булгаковъ. Настольная книга для священно-церковно-служителей. (Сборникъ свѣдѣній, касающихся преимущественно практической дѣятельности отечественнаго духовенства). — Изданіе третье, исправленное и дополненное. — Кіевъ: Типографія Кіево-Печерской Лавры, 1913. — С. 601-602.

/ Къ оглавленію /


Цитата «Торжество Православія»


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0