Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

Русскій Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

О старомъ стилѣ
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ

Православный календарь

Мѣсяцесловы

С. В. Булгакова
-
Прот. Алексія Мальцева

Житія святыхъ

Свт. Димитрія Ростовскаго
-
Д. И. Протопопова
-
Избранныя житія

Житія русскихъ святыхъ

Архим. Игнатія (Малышева)

Патерики

Аѳонскій
-
Кіево-Печерскій
-
Новгородскій
-
Троицкій

Новости сайтаСегодня - четвергъ, 18 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 16.

ТРІОДІОНЪ

Сергѣй Васильевичъ Булгаковъ.

Булгаковъ, Сергѣй Васильевичъ — духовный писатель, родился въ 1859 г., воспитанникъ Московской духовной академіи. Состоялъ преподавателемъ въ Харьковской духовной семинаріи; съ 1901 по 1911 годы былъ инспекторомъ классовъ Харьковскаго института благородныхъ дѣвицъ. Труды Булгакова: «Образцы святоотеческой и русской проповѣди» (опытъ гомилетической хрестоматіи; Харьковъ, 1887); «Практическое руководство къ совершенію богослуженія Православной Церкви» (Харьковъ, 1893), «Мѣсяцесловъ и Тріодионъ Православной Церкви» (5 вып., Харьковъ, 1898), «Настольная книга для священно-церковно-служителей» (1-е изд., Харьковъ, 1892; 2-е изд., Харьковъ, 1900; 3-е изд., Кіевъ, 1913).

Мѣсяцесловъ С. В. Булгакова

С. В. Булгаковъ.
Тріодіонъ.

Постная Тріодь.
Страстная седмица.

Великій понедѣльникъ.

Въ Богослуженіи этого дня св. Церковь приглашаетъ вѣрующихъ сопутствовать Христу, распяться съ Нимъ, умереть ради Него для жизненныхъ наслажденій, чтобы пожить съ Нимъ. Въ таинственномъ созерцаніи сближая событія Ветхаго и Новаго Завѣта, она показываетъ намъ грядущія невинныя страданія Спасителя въ ветхозавѣтномъ прообразѣ цѣломудреннаго Іосифа, по зависти братьевъ невинно проданнаго и униженнаго, но послѣ возстановленнаго Богомъ. «Іосифъ, — говорится въ Сѵнаксарѣ, — есть прообразъ Христовъ, потому что и Христосъ становится предметомъ зависти для Своихъ единоплеменниковъ — Іудеевъ, продается ученикомъ за тридцать сребренниковъ, заключается въ мрачный и тѣсный ровъ — гробъ, и, возставъ изъ него собственною силою, воцаряется надъ Египтомъ, т. е. надъ всякимъ грѣхомъ, и въ конецъ побѣждаетъ его, владычествуетъ надъ всѣмъ міромъ, человѣколюбиво искупляетъ насъ дарованіемъ таинственной пшеницы и питаетъ небеснымъ хлѣбомъ — Своею живоносною плотію». Изъ событій Евангельскихъ св. Церковь воспоминаетъ изсушеніе безплодной смоковницы. По разуму св. Церкви, безплодная смоковница изображаетъ сонмище Іудейское, у котораго Іисусъ Христосъ не нашелъ истиннаго плода, а только лицемѣрную сѣнь закона, которую обличилъ и проклялъ; но эта смоковница изображаетъ также и всякую душу, не приносящую плода покаянія, почему св. Церковь и взываетъ къ намъ: «изсохшія смоковницы за неплодіе, прещенія (проклятія) убоявшеся, братіе, плоды, достойны покаянія, принесемъ Христу, подающему намъ велію милость». Кромѣ повѣствованія объ изсушеніи смоковницы, утреннее Евангеліе назидаетъ насъ сказанной Спасителемъ въ этотъ именно день притчей о неправедныхъ виноградаряхъ, убившихъ сначала слугъ господина своего, присланныхъ за виноградомъ, а потомъ и самого сына своего господина. Въ этой притчѣ, изображающей ближайшимъ образомъ ожесточеніе Іудеевъ, избивавшихъ прежде пророковъ, а съ пришествіемъ на землю Сына Божія, распявшихъ и Его Самого, нельзя не видѣть и страшнаго осужденія христіанамъ, дерзостно нарушающимъ заповѣди апостольскія и святоотеческія, и тѣмъ продолжающпмъ распинать Сына Божія своими прегрѣшеніями (сн. 2-е прим. къ Вел. пят.). Въ Евангельскомъ чтеніи на Литургіи св. Церковь напоминаетъ судьбу богоотступнаго народа Іудейскаго и кончину міра, какъ онѣ были предъизображены Іисусомъ Христомъ. Изображеніемъ великихъ и разнообразныхъ бѣдствій и признаковъ разрушенія Іерусалима и кончины вѣка вѣрующіе побуждаются среди золъ къ великодушію, безпристрастію, терпѣнію, молитвѣ и бдѣнію духовному и утѣшаются обѣтованіемъ Спасителя о распространеніи Евангелія во всемъ мірѣ и прекращеніи бѣдствій «избранныхъ ради» (Матѳ. 24, 14. 22).

Тропа́рь, гла́съ 8:

Се́ Жени́хъ гряде́тъ въ полу́нощи, и блаже́нъ ра́бъ, его́же обря́щетъ бдя́ща; недосто́инъ же па́ки, его́же обря́щетъ уныва́юща. Блюди́ у́бо, душе́ моя́, не сно́мъ отяготи́ся, да не сме́рти предана́ бу́деши, и Ца́рствія внѣ́ затвори́шися; но воспряни́ зову́щи: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́ Бо́же, Богоро́дицею поми́луй на́съ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Іа́ковъ рыда́ше Іо́сифова лише́нія, и до́блій сѣдя́ше на колесни́цѣ, я́ко ца́рь почита́емь: еги́птяныни бо тогда́ сласте́мъ не порабо́тавъ, возпрославля́ешеся отъ Вѣ́дущаго человѣ́ческая сердца́, и Посыла́ющаго вѣне́цъ нетлѣ́нный.

Ексапостила́рій:

Черто́гъ Тво́й ви́жду, Спа́се мо́й, украше́нный, и оде́жды не и́мамъ, да вни́ду въ о́нь: просвѣти́ одѣя́ніе души́ моея́, Свѣтода́вче, и спаси́ мя.

Источникъ: С. В. Булгаковъ. Настольная книга для священно-церковно-служителей. (Сборникъ свѣдѣній, касающихся преимущественно практической дѣятельности отечественнаго духовенства). — Изданіе третье, исправленное и дополненное. — Кіевъ: Типографія Кіево-Печерской Лавры, 1913. — С. 592-593.

/ Къ оглавленію /


Цитата «Торжество Православія»


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0